0
میلیون متر مکعب
صرفه جویی در مصرف سوخت فسیلی
0
مگاوات
ظرفیت در حال احداث
0
نیروگاه
نیروگاه های مگاواتی در حال احداث
0
هزار نفر
اشتغال زایی

پروژه های اجرا شده

سولار گستر شهران

انرژی نوین ، راهکار نوین

PASSTHESUNPATH#

z33Untitled-5

فارسی

No 7, 4th floor, Bozorgmehr complex, Edalat 47, Naharkhoran Blvd, Gorgan, Golestan, I.R.IRAN

Phone : 01732327608

Mobile: 09111780650 - 09115118923


آدرس : گلستان، گرگان، بلوار ناهارخوران، عدالت ۴۷، مجتمع تجاری اداری بزرگمهر، طبقه چهارم، واحد ۷

تلفن : ۰۱۷۳۲۳۲۷۶۰۸ 

همراه : ۰۹۱۱۱۷۸۰۶۵۰ - ۰۹۱۱۵۱۱۸۹۲۳