0
میلیون متر مکعب
صرفه جویی در مصرف سوخت فسیلی
0
مگاوات
ظرفیت در حال احداث
0
نیروگاه
نیروگاه های مگاواتی در حال احداث
0
هزار نفر
اشتغال زایی

پروژه های ما

انرژی نوین ، راهکار نوین

PASSTHESUNPATH#

z33Untitled-5

متن سربرگ خود را وارد کنید