آیا ساتبا بودجۀ خاصی برای حمایت از پروژه های احداث برق غیردولتی دارد؟
دسامبر 10, 2018
آیا ادارات و سازمان های دولتی میتوانند از طریق نصب نیروگاه تحدیدپذیر درآمد کسب کنند؟
دسامبر 10, 2018

No 7, 4th floor, Bozorgmehr complex, Edalat 47, Naharkhoran Blvd, Gorgan, Golestan, I.R.IRAN

Phone : 01732327608

Mobile: 09111780650 - 09115118923


آدرس : گلستان، گرگان، بلوار ناهارخوران، عدالت ۴۷، مجتمع تجاری اداری بزرگمهر، طبقه چهارم، واحد ۷

تلفن : ۰۱۷۳۲۳۲۷۶۰۸ 

همراه : ۰۹۱۱۱۷۸۰۶۵۰ - ۰۹۱۱۵۱۱۸۹۲۳